תנאי השימוש

שימוש בחנות הוירטואלית (להלן "האתר") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

על תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין המשתמש לבין "אמתי". מוסכם ומובהר כי חברת "אמתי" לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי חברת "אמתי". 
"אמתי" תוכל לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי. "אמתי" תודיע מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה

"אמתי" תוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות.
"אמתי" אינה מתחייבת כי תענה לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. "אמתי" תהיה רשאית להפסיק את חברותו של משתמש / ספק / חנות מסוימת וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

"אמתי" אינה נושאת באחריות לטיב מוצרי המזון אלא למוצרי החברה בלבד.

תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר הינם להמחשה בלבד.

אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו או להחזירו ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

 

הגבלת אחריות

"אמתי" אינה מתחייבת ולא תהיה אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.  

"אמתי" מתחייבת לטפל בכל בעיה לשביעות רצון הלקוח וכי חנות שלא תעמוד בסטנדרטים תוסר מרשימת החנויות.


"אמתי" לא תהיה אחראית לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

"אמתי"  לא תהיה חייבת ו/או אחראית בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.
"אמתי" תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'.

חברת "אמתי", לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי
חברת "אמתי" מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את "אמתי" מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם
"אמתי" עושה כמיטב יכולתה  להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, יחד עם זאת, אין באחריותה/אפשרותה לוודא אם המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי בחנות המוצעת. אולם במידה ואזל מוצר מסוים באחריות החנות לעדכן  ו/או לדאוג להחזירו למלאי בהקדם האפשרי. 

"אמתי"  לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

"אמתי"  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

חברת "אמתי" שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.